2012

Formandens årsberetning for 20121. Selskabets tilblivelse


Det Danske Thomas Mann Selskab blev etableret på en stiftende generalforsamling afholdt den 4. februar 2012 i København på initiativ af Morten Dyssel Mortensen. De syv mødedeltagere konstituerede sig som selskabets bestyrelse og med følgende sammensætning: Morten Dyssel Mortensen (formand), Niels Bille Hansen (næstformand), Flemming Zimling (kasserer) samt Marie-Louise Hammer, Henrik Stampe Lund, Adam Paulsen og Mary Aniella Hviid Petersen (menige medlemmer). Adam Paulsen valgtes desuden til selskabets revisor for regnskabsåret 2012. Med enkelte ændringer tiltrådte den nye bestyrelse et af Morten Dyssel Mortensen før mødet fremsendt forslag til vedtægter for Det Danske Thomas Mann Selskab. Efter den stiftende generalforsamling har der været holdt yderligere to bestyrelsesmøder, hhv. den 22. april og den 20. november 2012. Af arbejdsrelaterede grunde måtte Mary Aniella Hviid Petersen i efteråret 2012 udtræde af bestyrelsen. På mødet den 20. november 2012 blev det enstemmigt vedtaget at tilbyde Rasmus Navntoft den ledige bestyrelsespost, jf. vedtægternes § 3, ifølge hvilken bestyrelsen kan supplere sig selv i tilfælde af vakance. Den 6. december 2012 er Rasmus Navntoft på given foranledning indtrådt i bestyrelsen for Det Danske Thomas Mann Selskab. Samtlige syv bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg ved den ordinære generalforsamling, som afholdes mandag den 18. februar 2013.2. Afholdte arrangementer


Det Danske Thomas Mann Selskab har afholdt følgende arrangementer i 2012:


Thomas Mann og Danmark, selskabets første sæson blev søsat onsdag den 26. september 2012, kl. 20.00-22.00 i Garnisonskirken i København. Arrangementet havde deltagelse af flere end 150 personer. Formand Morten Dyssel Mortensen indledte aftenen med at fortælle om baggrunden for og formålet med Det Danske Thomas Mann Selskab. Dernæst holdt professor Per Øhrgaard et festforedrag om ”Thomas Mann og Danmark”. Herefter gav næstformand Niels Bille Hansen en kort indføring i Thomas Manns Tonio Kröger (1903), fra hvilken skuespiller Joen Bille læste 8. kapitel af et forprint af fortællingen (Tonio Kröger blev udgivet den 26. oktober i bindet Tidlige fortællinger 1893-1912, Gyldendal, 2012). Efter indslagene i kirken var alle fremmødte inviteret til en af Goethe-Institut Dänemark sponseret reception med vin, vand, øl og snacks i menighedshusets sal.

(Ikke-medlemmer måtte betale 50 kr./pers. i entré).


Døden i Venedig – en novelleklassiker fylder 100, foredrag og oplæsning i anledning af hundredåret for Der Tod in Venedig. Arrangementet, som af pladshensyn måtte flyttes fra det oprindeligt reserverede lokale i Møstings Hus, blev afholdt tirsdag den 23. oktober 2012, kl. 19.30-21.30 i Kældercaféen på Det Teologiske Fakultet i København og havde deltagelse af rundt regnet 100 personer. Indledningsvis talte Morten Dyssel Mortensen om Døden i Venedigs tilblivelses- og udgivelseshistorie. Dernæst læste Niels Bille Hansen første kapitel af Døden i Venedig, hvorefter Judyta Preis foredrog nogle ord om sine og Jørgen Herman Monrads overvejelser i forbindelse med den danske nyoversættelse af novellen, udkommet separat og desuden indeholdt som den sidste af de Tidlige fortællinger 1893-1912 (begge Gyldendal, 2012). Derpå fulgte tre indlæg: ”’Ikke for langt, ikke helt ned til tigrene’ – forspil til en forfatters uafvendelige undergang” ved Morten Dyssel Mortensen; ”Soldat og stridsmand. Aschenbach, Mann og kunstens mobilisering” ved Adam Paulsen; ”Hvorfor må Aschenbach dø? Dionysisk og apollinsk i Døden i Venedig” ved Per Clausen. Til sidst var der en kort diskussion med inddragelse af publikum.

(Ikke-medlemmer måtte betale 50 kr./pers. i entré).


Rundt om Thomas Mann, forelæsningsrække på Folkeuniversitetet i København i anledning af stiftelsen af Det Danske Thomas Mann Selskab og med bidrag af fire af dets bestyrelsesmedlemmer. Den hurtigt udsolgte forelæsningsrække (68 deltagere) fandt sted over fem torsdage fra den 25. oktober til den 22. november 2012, kl. 17.15-19.00 på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København. Rækken bestod af fem forelæsninger: ”Fra dekadence til nyklassik: Thomas Manns tidlige forfatterskab” ved Morten Dyssel Mortensen; ”Mellem kultur og civilisation: Thomas Mann og politikkens problem” ved Adam Paulsen; ”Entusiastisk ambivalens: Thomas Mann og musikken” ved Niels Bille Hansen; ”Humanismens store roman: Thomas Manns Josef og hans brødre” ved Henrik Stampe Lund; ”Tyskland og tyskerne: Thomas Mann i efterkrigstiden” ved Morten Dyssel Mortensen.

(Deltagelse var ikke omfattet af medlemskontingentet).


Morte a Venezia / Døden i Venedig, filmforevisning og foredrag i samarbejde med Det Danske Filminstitut: Luchino Viscontis filmatisering fra 1971 af Døden i Venedig. Arrangementet fandt sted onsdag den 21. november, kl. 21.00-23.30 i Cinemateket i København. Der var så godt som udsolgt i biografsalen Carl (178 pladser). Morten Dyssel Mortensen fortalte om Viscontis forhold til Mann og gav en kort introduktion til filmen.

(Deltagelse var ikke omfattet af medlemskontingentet).


Thomas Mann og humanismen, foredrag og debat i samarbejde med Gentofte Bibliotekerne i anledning af Rasmus Navntofts bog Thomas Mann ... på sporet af en ny humanisme (Forlaget Per Kofod, 2012). Arrangementet, der havde deltagelse af knap 100 personer, blev afholdt onsdag den 5. december 2012, kl. 17.00-18.30 i Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek i Hellerup. Rasmus Navntoft holdt først et foredrag under overskriften ”Tanken i billedet: Kampen om Europas sjæl”, derpå fulgte Henrik Stampe Lund med et kortere indlæg betitlet ”Josefs ensomme samtaler med Gud”. Til sidst var der en kort diskussion med inddragelse af publikum.

(Medlemmer af Det Danske Thomas Mann Selskab fik 20 pct. rabat på billetten, som ellers kostede 50 kr./pers.).3. Reklame for arrangementer


Det Danske Thomas Mann Selskabs hjemmeside www.thomasmann.dk gik i luften tirsdag den 25. september, dvs. dagen inden selskabets første arrangement. På denne hjemmeside annonceres selskabets arrangementer og andre relevante nyheder.


Bestyrelsesmedlem Sigrid Jørgensen har pr. e-mail annonceret samtlige vores arrangementer til medlemmerne af Dansk-Tysk Selskab.


Kulturmedarbejder Claudia Marchegiani har annonceret samtlige vores arrangementer via Goethe-Institut Dänemarks elektroniske nyhedsbreve og Facebook-side.


Kultur- og presseattaché Marko Lins har annonceret samtlige vores arrangementer i Den Tyske Ambassades elektroniske kulturkalender og ditto nyhedsbreve.


Morten Dyssel Mortensen har annonceret samtlige vores arrangementer via TyskForum, den interne mailingliste for Tyskfaget ved Københavns Universitet.


Det Danske Thomas Mann Selskab indrykkede en gratis annonce for arrangementet ”Thomas Mann og Danmark” i Politikens bogkalender lørdag den 22. september 2012, og Gentofte Hovedbibliotek lod indrykke en annonce for arrangementet ”Thomas Mann og humanismen” i Politikens bogkalender lørdag den 1. december 2012.


Formand Mette Hermann har annonceret samtlige vores arrangementer på Tysklærerforeningen for Gymnasiet og HFs side på undervisningsportalen EMU og på foreningens Facebook-side. Endvidere fik vi en gratis helsides annonce trykt i foreningens medlemsblad WissensWert nr. 18/september 2012, s. 4.4. Indenrigs


Det Danske Thomas Mann Selskab har i 2012 etableret kontakt til følgende danske litterære selskaber:


Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark ved formand Søren Sørensen (tillige formand for Selskabet Bellman i Danmark). Morten Dyssel Mortensen og Niels Bille Hansen deltog den 13. november 2012 i et samrådsmøde afholdt på Frederiksberg Gymnasium.


Det Danske Akademi ved sekretær Per Øhrgaard. På invitation deltog Morten Dyssel Mortensen i Det Danske Akademis årsfest, der blev afholdt den 30. november 2012 på Designmuseum Danmark i København.


Det danske Proust-selskab ved formand Connie Selmann samt yderligere to medlemmer af dets bestyrelse: Leif Hasle og Christine Marstrand.


Det Danske James Joyce Selskab ved formand Anders Buch Kristensen.


Pontoppidan Selskabet ved formand Johan Rosdahl og bestyrelsesmedlem Flemming Behrendt.


Det Danske Shakespeare Selskab ved formand Søs Haugaard.


Georg Brandes Selskabet ved formand Sune Berthelsen (tillige formand for Holberg-Samfundet).


Søren Kierkegaard Selskabet ved formand Birgitte Kvist Poulsen.


Johannes Jørgensen Selskabet ved formand Stig Holsting.


Nordisk Selskab for Romantikstudier ved formand Robert W. Rix.


Aakjærselskabet ved formand Henning Linderoth.


Richard Wagner Selskabet ved formand Finn Elkjær.5. Udenrigs


Det Danske Thomas Mann Selskab har i 2012 etableret kontakt til følgende udenlandske litterære selskaber:


Deutsche Thomas Mann-Gesellschaft ved præsident Hans Wißkirchen og den nyudnævnte vicepræsident Elisabeth Galvan; sidstnævnte har som sit særlige ansvarsområde forbindelsen til de udenlandske Mann-selskaber: p.t. det danske, det italienske og det schweiziske. Morten Dyssel Mortensen deltog, på bevilling af Det Danske Thomas Mann Selskabs bestyrelse, i en del af Deutsche Thomas Mann-Gesellschafts årlige kollokvium, afholdt i Lübeck den 20.-23. september 2012. Temaet var Thomas Mann und die Bildenden Künste. Det næste kollokvium, som finder sted den 20.-22. september 2013 i Bonn, har som sit overordnede tema Thomas Mann und Nachkriegsdeutschland – derfor Bonn, og fordi der findes en Ortsverein BonnKöln der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft (se næste).


Ortsverein BonnKöln der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft ved formand Hans Büning-Pfaue.


Thomas Mann Gesellschaft Zürich ved præsident Katrin Bedenig (tillige leder af Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich).


Thomas Mann Gesellschaft Düsseldorf ved formand Sebastian Hansen.


Thomas-Mann-Forum [tidl. -Förderkreis] München ved formand Dirk Heißerer.


Associazione Italiana di Studi Manniani (AISMANN) ved professor Elisabeth Galvan (tillige vicepræsident for Deutsche Thomas Mann-Gesellschaft, se ovenfor).6. Gaver


Det Danske Thomas Mann Selskab har i 2012 fået foræret følgende bøger:


• ét eksemplar af Rasmus Navntoft: Thomas Mann ... på sporet af en ny humanisme, Forlaget Per Kofod, Helsingør 2012 [fra Per Kofod]

• tre eksemplarer af Thomas Mann: Døden i Venedig, på dansk ved Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad, Gyldendal, København 2012 [fra Gyldendal]

• tre eksemplarer af Thomas Mann: Tidlige fortællinger 1893-1912, på dansk ved Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad, Gyldendal, København 2012 [fra Gyldendal]

• ét eksemplar af Lorenzo Mirabelli: Centotre anni di bibliografia in lingua italiana su Thomas Mann (1908-2011), Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2012 [fra Associazione Italiana di Studi Manniani]

• ét eksemplar af Heinrich e Thomas Mann. Un confronto con il romanzo moderno, a cura di Elisabeth Galvan, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2012 [fra Associazione Italiana di Studi Manniani]

• ét eksemplar af Dirk Heißerer: Im Zaubergarten. Thomas Mann in Bayern, 2., verbesserte Auflage, C.H. Beck, München 2005 [fra Thomas-Mann-Forum München]

• ét eksemplar af Dirk Heißerer: ”und vor Allem: die Widmung!” Gedruckte Widmungen von und für Thomas und Katia Mann. Eine bibliographische Studie, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011 [fra Thomas-Mann-Forum München]

• fem eksemplarer af München-kredsens Thomas-Mann-Schriftenreihe bd. 5-8; et mindre antal eksemplarer af München-kredsens ”Fundstücke” (bd. 1-2) i Thomas-Mann-Schriftenreihe [fra Thomas-Mann-Forum München]

• to eksemplarer af Aakjær og det religiøse, Forlaget Jenle, Aakjærselskabet, 2012 [fra Aakjærselskabet].7. Medlemmer


Pr. 31. december 2012 havde Det Danske Thomas Mann Selskab 151 medlemmer. Kontingentet forfalder den 1. september og beløber sig til følgende satser:


enkeltpersoner: kr. 200,-

pensionister/studerende: kr. 100,-

par på samme bopæl: kr. 300,-

pensionister/studerende på samme bopæl: kr. 150,-


Indtægterne fra disse medlemskontingenter fremgår af årsregnskabet for 2012, som fremsendes separat til selskabets medlemmer.8. Presse


Det Danske Thomas Mann selskab har i 2012 fået følgende omtale:


Anita Brask Rasmussen: ”Op af stolen – der er selskab!”, interview med Det Danske Thomas Mann Selskabs formand [Morten Dyssel Mortensen] og formanden for Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark [Søren Sørensen] i Information, 14. september 2012.


Lars Ole Knippel: ”Danner nyt litterært selskab”, portræt af Det Danske Thomas Mann Selskabs formand [Morten Dyssel Mortensen] i Jyllands-Posten, 24. september 2012.


Anne Sofie Overgaard Lif: ”Morten Dyssel Mortensen. Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab”, interview i WissensWert [det kvartalsvise medlemsblad for Tysklærerforeningen for Gymnasiet og HF] nr. 19/december 2012.9. Publikationer


I det forgangne år udgav Gyldendal to bøger med nyoversættelser af Thomas Mann: Døden i Venedig (på dansk ved Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad, udk. 16. september 2012) og Tidlige fortællinger 1893-1912 (på dansk ved Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad, udk. 26. oktober 2012; denne udgivelse indeholder også Døden i Venedig).


Den 5. maj 2012 udkom Rasmus Navntofts bog Thomas Mann ... på sporet af en ny humanisme på Forlaget Per Kofod.


Bestyrelsen for Det Danske Thomas Mann Selskab besluttede på sit møde den 20. november 2012 at etablere en egen skriftrække med særtryk af udvalgte foredrag mv., som vil blive solgt i forbindelse med selskabets arrangementer.


På given foranledning  har Det Danske Thomas Mann Selskab aftalt med Arnold Buscks afdeling i Købmagergade, at den er selskabets anbefalede boghandel. Det betyder, at afdelingen sørger for at have et udvalg af (også tysksprogede) bøger af og om Mann på lager, og at den til enhver tid gerne bestiller det hjem, der måtte mangle.10. Aktiviteter i 2013


Det Danske Thomas Mann Selskab agter at afholde i hvert fald nedennævnte arrangementer i 2013:


Ordinær generalforsamling, kun for medlemmer.

Tid og sted: Mandag den 18. februar, kl. 17.00-17.30 i Garnisonskirkens menighedshus.


Thomas Manns mytiske historiesyn, foredrag ved Claus Oldenburg og oplæsning fra Josef og hans brødre ved Joen Bille.

Tid og sted: Mandag den 18. februar, kl. 18.30-20.00 i Garnisonskirken. Efterfølgende er der reception i menighedshuset.

(Entré for ikke-medlemmer: 50 kr./pers.).


Thomas Manns fortællinger, oplæg og debat i samarbejde med Gyldendal og i anledning af udgivelsen af den danske nyoversættelse af Thomas Manns samlede fortællinger i to bind (Sene fortællinger 1919-1953 udkommer i foråret 2013).

Tid og sted: Maj 2013 i Trykkeriet på Gyldendal.


Foredrag ved Niels Barfoed (titel annonceres senere)

Tid og sted: September 2013 i Garnisonskirken.

(Entré for ikke-medlemmer: 50 kr./pers.).


En wagnerianer må gå ind på tolvtonemusikken, foredrag og musik ved Jørgen I. Jensen.

Tid og sted: Efteråret 2013 (lokale oplyses senere).

(Entré for ikke-medlemmer: 50 kr./pers.).Derudover byder året på en række andre Thomas Mann-arrangementer, som dog ikke er omfattet af medlemskontingentet, jf. kalenderen på www.thomasmann.dk
København, den 10. januar 2013


Morten Dyssel Mortensen


Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab