Vedtægter


Vedtægter

For en printvenlig version klik her.


§ 1

Det Danske Thomas Mann Selskab, der har hjemsted i København, har til formål at dyrke interessen for og fremme kendskabet til Thomas Mann, hans forfatterskab og hans tid, herunder at støtte udgivelse af værker af og om Thomas Mann.


§ 2

Som medlem af selskabet kan optages personer, institutioner eller erhvervsdrivende selskaber. Indmeldelse kan ske enten ved møderne eller skriftligt til selskabets kasserer mod samtidig betaling af det løbende års kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Oplysninger om de aktuelle kontingentsatser fås hos kassereren. Kontingentet forfalder hvert år den 1. september. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Bestyrelsen kan udelukke et af selskabets medlemmer, der i skrift eller handling modarbejder dets virksomhed. Det udelukkede medlem kan appellere afgørelsen til den nærmest følgende ordinære generalforsamling. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.


§ 3

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for 1 år ad gangen, og som af sin midte vælger formand, næstformand og kasserer. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Bestyrelsen, som i tilfælde af vakance kan supplere sig selv, er under ansvar over for generalforsamlingen berettiget til at foretage alle dispositioner, der angår selskabets interesser. Bestyrelsen kan meddele prokura. Selskabet forpligtes udadtil af bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang om året og i øvrigt, når formanden eller mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der tages referat af alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.


§ 4

Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, hvorefter regnskabet aflægges hurtigst muligt. Årsregnskabet revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg af revisor kan finde sted.


§ 5

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes så vidt muligt hvert år i februar måned. Indkaldelse sker skriftligt (pr. e-mail) med mindst 14 dages varsel og via opslag på selskabets hjemmeside. Forslag til generalforsamlingsbeslutninger skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent og af referent

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

5. Valg til bestyrelsen – genvalg kan finde sted

6. Valg af revisor – genvalg kan finde sted

7. Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 25 af selskabets medlemmer kræver det, og da inden 14 dage efter begæringens skriftlige fremsættelse. Indkaldelsen sker på samme måde som til ordinære generalforsamlinger.


§ 6

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset hvor mange af selskabets medlemmer der er mødt eller repræsenteret, og beslutning tages ved simpel stemmeflerhed. Beslutning om ændringer i vedtægterne eller selskabets ophør kan kun ske ved en ordinær generalforsamling, hvor bekendtgørelse med dagsorden forud er sket skriftligt og via opslag på selskabets hjemmeside. Til ændring af disse vedtægter kræves dog, at der på generalforsamlingen er mødt 2/3 af medlemmerne, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke mødt på en generalforsamling, hvor ændring af disse vedtægter forelægges, skal bestyrelsen snarest muligt indkalde en ekstraordinær generalforsamling, der kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Ved selskabets ophør træffes samtidig beslutning om anvendelse af dets eventuelle formue.Således vedtaget på Det Danske Thomas Mann Selskabs stiftende generalforsamling,

København, den 4. februar 2012


Marie-Louise Hammer, Niels Bille Hansen, Henrik Stampe Lund, Morten Dyssel Mortensen, Adam Paulsen, Mary Aniella Hviid Petersen og Flemming Zimling.